Aktualnosci 2024.06.28

Oświadczenie dotyczące procesu inwestycyjnego

W dniu 24 czerwca 2024 roku spółka Polska Liga Esportowa S.A. (dalej jako: „PLE”) oraz jej akcjonariusze zdecydowali się odstąpić od Umowy Inwestycyjnej zawartej przez PLE i akcjonariuszy PLE w dniu 8 lutego 2024 roku ze spółkami ASI BNP Investment Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, FINNEST HOLDINGS LTD oraz BNP VENTURE CAPITAL LTD (dalej zwanych łącznie jako: „Inwestorzy”), a także od Umów Sprzedaży Akcji PLE zawartych w dniu 19 lutego 2024 roku pomiędzy akcjonariuszami PLE a Inwestorami. Z powyższego uprawnienia skorzystali również wspólnicy spółki PLE Tech sp. z o.o. (dalej jako: „PLE TECH”) poprzez odstąpienie od Umów Sprzedaży Udziałów PLE TECH zawartych w dniu 8 lutego 2024 r. pomiędzy wspólnikami PLE TECH ze spółką ASI BNP Investment Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.

Przyczyną podjęcia powyższych działań było niewykonanie przez Inwestorów zobowiązania do wpłaty środków pieniężnych m.in. na poczet zapłaty ceny za akcje PLE i udziały PLE TECH, w terminach i na warunkach wynikających z ww. umów, pomimo składania wielokrotnych zapewnień przez przedstawicieli Inwestorów o chęci procedowania powyższej transakcji w późniejszych terminach.

W związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od ww. umów PLE i PLE TECH zamierzają podjąć możliwe działania prawne mające na celu skierowanie roszczeń odszkodowawczych wobec Inwestorów w związku z niewykonaniem zobowiązań Inwestorów wynikających z ww. umów.

W najbliższych dniach PLE i PLE TECH wdrożą odpowiednie działania, mające na celu usprawnienie sytuacji finansowej ww. spółek, która została pogorszona wskutek niewykonania powyższych umów przez Inwestorów. Jednocześnie zarówno PLE, jak i PLE TECH obecnie rozważają potencjalne możliwości pozyskania nowego inwestora strategicznego oraz alternatywnego finansowania pomostowego. O dalszych krokach będziemy informować w kolejnym komunikacie.

Rada Nadzorcza PLE

Zarząd PLE

Zarząd PLE TECH

Statement on the investment process

On the 24th of June 2024, Polish Esports League S.A. (hereinafter referred to as "PLE") and its shareholders decided to withdraw from the investment agreement entered into by PLE and the shareholders of PLE on the 8th of February 2024 with ASI BNP Investment Fund, FINNEST HOLDINGS LTD, and BNP VENTURE CAPITAL LTD (referred to collectively as the "Investors"), as well as from the sale agreements of PLE Shares concluded on the 19th of February 2024, between the shareholders of PLE and the Investors. The partners of the company PLE Tech sp. z o.o. (hereinafter referred to as "PLE TECH") also exercised this right by withdrawing from the share sale agreements of PLE TECH concluded on the 8th of February 2024 between the partners of PLE TECH and ASI BNP Investment Fund.

The reason for undertaking the above actions was the failure of the Investors to fulfill their obligation to make financial contributions, among others, towards the payment for PLE shares and PLE TECH shares, within the deadlines and under the conditions specified in the aforementioned agreements, despite multiple assurances from the Investors' representatives of their intention to proceed with the transaction at later dates. In light of the decision to withdraw from the above agreements, PLE and PLE TECH intend to take legal actions to pursue compensatory claims against the Investors for failing to fulfill their obligations under the said agreements.

In the coming days, PLE and PLE TECH will implement appropriate measures to improve the financial situation of the aforementioned companies, which has been exacerbated by the Investors' non-compliance with the aforementioned agreements. Additionally, both PLE and PLE TECH are currently exploring potential opportunities to attract a new strategic investor and alternative bridge financing. Further updates will be provided in the subsequent communication.

Supervisory Board of PLE

Management Board of PLE

Management Board of PLE TECH